محصول دیجیتالی

جرم و مجرم در جوامع فردگرا و جمع گرا

جرم و مجرم در جوامع فردگرا و جمع گرا
محصول دیجیتالی

جرم و مجرم در جوامع فردگرا و جمع گرا

۳۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خودکشی یک نگرانی مهم بهداشت عمومی در تقریباً، تمام جوامع بشری است و عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است کره زمین )ناک، هوانگ، سامپسون و همکاران، 2009(. یکی از قوی ترین یافته ها در زمینه خودکشی این است که ، خودکشی به طور گسترده ایی در تمام جوامع با شرایط متفاوت اقتصادی و فرهنگی دیده می شود)برتولوت، فلیشمن، دی لئو و همکاران،2005; کوکوی، روتسیکا، آراپاکی و ریچاردسون، 2012; لستر،1997; ناک و همکاران، 2008; وایزمن، بلند، کانینو و همکاران، 1999(.تأثیرفردگرایی و جمع گرایی بررفتار خودکشی از دیرباز در زمینه خودکشی مورد بحث بوده است. برای به عنوان مثال کار اصلی)1897( Durkheim مشخص کردن علت خودکشی در این دو جامعه است. جوامع فردگرایی و جمع گرایی هر دو می توانند به دو صورت در رفتار خودکشی موثر باشند. اول زمانی که فرد در یک محیط و زمینه منفی قرار داد و ارزش های فرد گرایانه او به او برای عدم مسیولیت پذیری و لیاقت به او حمله می کنند که.........

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد